Svet­ski pop­u­larni street artist poz­nat pod pseudon­imom Banksy izdaje novu knjigu, naslovl­jenu You Are An Accept­able Level of Threat. Prema infor­ma­ci­jama koje su do sada poz­nate, knjiga će biti izdata u tvr­dom izdanju sa obi­mom od 240 stran­ica, a sadržaće priču o Banksyu popraćenu gomilom tek­stova i slika koje pred­stavl­jaju dese­togodišnji rad ovog umjet­nika. Već sada je moguće naprav­iti pre-​order knjige na Ama­zonu po ceni od 23 amer­ička dolara.